Ruhsal Bozukluklarda Belirtiler Nelerdir ?

Ruhsal Bozukluklarda Belirtiler Nelerdir ?

İnsanların ruhsal yaşantısı davranışsal, bilişsel, duygudurum alanlarındaki işlevlerin bütünleşmesiyle oluşur. Bu işlevlerin azalması, artması ve karışması ruhsal belirti ve bulguları ortaya çıkarır.

Ruhsal bozukluklarda genel belirtiler 3 düzeyde incelenir: Davranış bozuklukları, bilişsel bozukluklar ve duygulanım/ duygudurum bozuklukları.

 

Davranış Bozuklukları

 • Harekette değişiklikler
 • Uykuda değişiklikler
 • Beslenmede değişiklikler
 • Konuşmada değişiklikler

Bilişsel Bozukluklar

 • Bilinç değişiklikleri
 • Dikkat değişiklikleri
 • Oryantasyon değişiklikleri
 • Bellek değişiklikleri
 • Algı değişiklikleri
 • Düşünce değişiklikleri

Duygulanım / Duygudurum Bozuklukları

 • Elem(üzüntü,acı) yönünde
 • Neşe yönünde

Harekette Ortaya Çıkan Değişiklikler

 • Anerji: Fiziksel olarak hareketsiz kalma eğilimi
 • Hipoaktivite: Harekette azalma
 • Hiperaktivite: Harekette artma
 • Exaltation: Hareketlilikte az miktarda artma
 • Eksitasyon: Taşkınlık
 • Ajitasyon: Engellenemeyen, önlenemeyen saldırganlıkla birlikte olan taşkınlık durumudur.
 • Negativizm: Her türlü uyarana karşı hastanın direnmesi ya da aksi, ters, gereksiz bir hareket yapmasıdır.
 • Katotoni(Donakalma): Kişinin bir durumda bir süre hareketsiz kalmasıdır. Bir hareket uzun bir süre korunur.
 • Waksy Fleksibilite (Bal mumu esnekliği): Hastanın konulduğu pozisyonu sürdürmesidir.
 • Ekolali: Hastanın karşısında konuşanın sözlerini aynen tekrar etmesidir. Sözlerin bir yankı gibi yinelenmesidir.
 • Ekopraksi: Hastanın karşısında yapılan hareketleri aynen yinelemesidir.
 • Ekomimi: Hastanın karşısınındakinin mimiklerini tekrarlamasıdır.
 • Kompülsiyon: Kişinin iradesi ve isteği dışında, görünüşte anlamsız olan bir hareketin tekrarlanmasıdır.
 • Ritüel: Bir hareketin ayin tarzında tekrarlanmasıdır.
 • Stereotipi: Konuşma ya da motor hareketin inatçı ve mekanik bir biçimde yinelenmesidir.
 • İmpulsiyon: Engellenemeyen, iç güdüsel dürtülerin aniden ortaya çıkmasıdır. Tekrarlayıcı değildir.
 • Manyerizm: Yapmacık hareketlerdir. Basmakalıp olarak yinelenen mimik, jest, hareket, sözcük ve konuşmalardır.
 • Grimas: Anlamsız mimiklerin ardı sıra yenilenmesidir.
 • Füg: Kaçıştır.
 • Tik: Bir kas grubunda yinelenen, istemsiz,hızlı,basmakalıp harekettir.

 

Uyku Değişiklikleri

 • Hipersomnia: Çok fazla uyuma.
 • Hiposomnia: Yetersiz, tedirgin uyku ya da uykusuzluk.
 • Laterji: Derin uyku.
 • Narkolepsi: Birden bire ortaya çıkan ,nöbetler halinde, önlenemeyen kısa süreli uykudur.
 • Parasomnia: Uyku sapması. Uyku sırasında ya da uyku ile uyanıklık arasında ortaya çıkan olağandışı davranıştır.

 

Beslenme Değişiklikleri

 • Bulumnia: Sık ve bol yemek yenilmesine rağmen açlığın devam etmesi ve yemek yemenin sürdürülmesidir.
 • Anoreksiya: Yemek yememe, iştahsızlık
 • Kaprofaji: Anlamsız, kötü , pis nesnelerin yenilmesidir.
 • Dipsomani: Zaman zaman gelen engellenemeyen içki içme isteğidir.

 

Konuşma Değişiklikleri

 • Mutizm: Hiç konuşmama
 • Logore: Durdurulamayan çok konuşma
 • Neolojizm: Kelime uydurma
 • Püerilizm: Çocuk gibi konuşma
 • Perseverasyon: Yeni bir uyaran gelmesine karşın önceki uyarana göre yanıt vermek
 • Paragramatizm: Normalde çocuklarda görülürken erişkinlerde normal konuşma birden bozulur. Gramer hatalı vardır.

 

Bilinç Değişiklikleri

 • Konfüzyon(Bilinç bulanıklığı): Uyaranlara yetersiz yanıt verme
 • Stupor: Bilincin tam kaybolmadığı, ancak ileri derecede bulanıklık olduğu bir durumdur.
 • Koma: Stuporun en ağır derecesidir. Ağrılı uyaranlara cevap verilmez. Bilinç tamamen kapalıdır.

 

Dikkat Değişiklikleri

 • Spontan Dikkat
 • Seçici Dikkatsizlik
 • Distraktibilite(Dikkat dağılması)

 

Oryantasyon Değişiklikleri

 • Otopsişik Oryantasyon: Kişinin kendine ait bilgilerinin farkında olmasıdır.
 • Allopsişik Oryantasyon: Kişinin çevresine,yere ve zamana ait bilgilerin farkında olmasıdır.
 • Disoryantasyon: Yönelimin bozulmasıdır. ( Sırasıyla zaman,yer ve kişiye yönelik olarak bozulur.)

 

Bellek Bozuklukları

 • Amnezi: Bellek kaybı ( Bir bölüm veya bütün olarak)
 • Laküleramnezi: Bellekte bazı bozuklukların olması
 • Anterograt Amnezi: Yakın bellek bozukluğu
 • Retrograt Amnezi: Uzak bellek bozukluğu
 • Hiperamnezi: Bellekte artma
 • Hipoamnezi: Belleğin azalması
 • Paraamnezi(Bellek çarpıtılması): Anıların çarpıtılması sonucu ortaya çıkan bellek bozukluğudur.
 • Konfabülasyon: Bellekteki boşlukların, gerçekte doğru olmayan ancak hastanın inandığı gerçek dışı anılarla bilinçdışı doldurmasıdır.

 

Algı Değişiklikleri

 • İllüzyon(Yanılsama): Uyaranların yanlış algılanması ya da yanlış yorumlanmasıdır.
 • Halüsinasyon: Bir obje olmadığı halde varmış gibi algılamak ya da algılandığı inancı. (Görsel,işitsel,koku,tat,dokunma halüsinasyonları)
 • Derealizasyon: Çevrenin değişik biçimde algılanmasıdır.
 • Depersonalizasyon: Bireyin kendini, bedenini değişik algılamasıdır.

 

Düşünce Değişiklikleri

 • Delir: Gerçeğe uymayan ve mantıklı düşünce ile değiştirilemeyen inanç demektir.
 • Obsesyon: Anlamsızlığı, gereksizliği kişi tarafından kabul edilen , kaygı, endişe ve gerilim yaratan, bütün çabalara karşın zihinden çıkarılamayan tekrarlayıcı düşüncedir.
 • Fobi: Anlamsızlığım, gereksizliğin bilinmesine karşın, önlenemeyen bir korku durumudur.( Agorafobi, klastrofobi, sosyalfobi, zoofobi, akrofobi )
 • Fikir uçuşması
 • Enkoherans: Anlaşılır olmayan konuşma ya da düşünce biçimidir.
 • Klang Çağrışımı: Ses uyumu olan sözcüklerin hızla birbirini izlemesidir.
 • Ayrıntıcılık
 • Teğetsellik
 • Düşüncede Blok
 • Yandan Yanıt: Sorulan soru ile uyumlu olmayan yanıt verilmesidir.

Duygulanım/Duygudurum Bozuklukları

 • Elem yönünde: Anksiyete, korku, öfke, depresyon, apati(duyumsamazlık), ambivalans(aynı anda üzüntü,neşe,sevgi ve nefretin yaşanması), anhedoni(hiçbir şeyden zevk alamama), aleksitimi(duygudurumun farkında oamama ve tanımlamada zorluk çekme).
 • Neşe Yönünde: Öfori(aşırı neşeli olma), elasyon(uyaranlara uygunsuz biçimde aşırı sevinmek), exaltasyon(çok güçlü ve şiddetli mutluluk).
Yorum Yap
0 Yorum yapan