Psikiyatride Temel Dinamik Kavramlar

Psikiyatride Temel Dinamik Kavramlar

-Freud’un topografik varsayımına (zihinsel niteliklere) göre 3tane bilinç düzeyi vardır; Bilinç, ön bilinç ve bilinçdışı.

 

Bilinç,Önbilinç Ve Bilinçaltı Kavramları

Bilinç: Kişinin farkında olma durumudur. Gerçeklik ön planda olup mantıksal düşünce egemendir. Olaylara ve duygulara karşı neden-sonuç, yer, zaman bağlantıları gerçeğe uygundur.

Ön Bilinç: Kişinin farkında olmadan, bilinç altındaki olayları, anıları ve düşünceleri uyaranlar ve çağrışımlar yardımıyla bilince çıkartabildiği akıl faaliyetleridir. (Örn: Biliyorum ama şu an hatırlayamadım.)

Bilinçaltı: Yaşantıların bilinçte saklı olduğu ve farkında olunmadığı akıl faaliyetleridir.

İd,Ego Ve Süperego Nedir?

-Freud’un yapısal varsayımına göre ruhsal aygıtın 3 parçası vardır ve bunlar birbirleri ile sürekli olarak etkileşim halindedirler. Bunlar: Alt benlik(id) , benlik(ego), üst benlik(süperego) dur.

İD Nedir? : Kalıtımla geçer ve insanda doğduğu andan itibaren mevcuttur. Tamamen bilinçdışıdır. Dürtüsel enerjinin deposudur. Haz prensibi ile çalışır. İnsanın kişiliğinin saf halidir diyebiliriz.

EGO Nedir? : İd ve dış dünya arasında sıkışmış arabulucudur. Kişiliğin psikolojik bir oluşumudur. Temel işlevi uyum sağlamaktır. Gerçeklik temeline dayanır.

SÜPEREGO Nedir? : Egonun yargıcı ya da sansürü olarak isimlendirilir. Kişiliğin toplumsal yönünü oluşturur. Egonun korku ve utanç duymasını sağlayarak üst benlik gelişimini sağlar. Varlığını suçluluk duygusu ile hissettirir.

Egoyu, insanda var olan herhangi bir özellik olarak düşünürsek, süperego bu özelliğin doğruluğunu toplumsal inançlar açısından yargılayarak toplumun kabul edip edemeyeceği bir değer olup olmadığını sorgular. Egoyu sorgulatır ve değerlerinin toplumsal yargılar ile uyum sağlaması geretiği konusunda uyarır.

(EGO->ENGELLENME->ÇATIŞMA->ANKSİYETE->SAVUNMA MEKANİZMALARI->SEMPTOMLAR)

Gereksinim,Dürtü,Güdülenme,Engellenme Ve Çatışma Kavramları

Gereksinim: Herhangi bir eksikliğin duyulmasıdır. İçsel bir eksikliği gidermeye yönelik bulunan eylemler veya bir hedefe ulaşmak için duyulan istektir.

Dürtü: Eksiklik hissedildiğinde bunu gidermek için yapılan davranışları tetikleyen varsayımsal bir güçtür. Belli bir amaç uğruna yapılan davranışlarda rol oynayan sinirsel mekanizmaların harekete geçme derecesidir. Dürtünün amacı gerginliğin ortadan kalkması, duyum ve haza ulaşmakdır.

Güdülenme: Bireyin ihtiyacını gidermek için gösterdiği etkinlik eğilimidir. Bireyi  içsel uyarımlar ile eyleme iter ve eylemi yönlendirir.  Ruhsal ve fiziksel etkinliği başlatan ve yönlendiren süreçtir. Kişiliğin oluşmasında, davranışı başlatan, devam ettiren ve yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz gerekçelerdir.2 tip güdü vardır;

  1. Fizyolojik Dürtüler: Doğaldır, doğuştandır,evrenseldir,bireyin yaşama başladığı ilk yıllarda etkilidir.
  2. Sosyal Dürtüler: Toplumsaldır ve sonradan öğrenilir. Yaşamın ilerleyen yıllarında etkilidir.

 

Engellenme: Dürtünün önünde engelin bulunması ve dürtünün amaçlarını gerçekleştirme sırasında ortaya çıkan bir duvardır.

Çatışma: Birey birbiriyle bağdaşmayan dürtülerle karşılaştığı esnada kişiyi bunlardan birisini seçme zorunda bıraktığı durumlarda ortaya çıkar.

Yorum Yap
0 Yorum yapan